Håndverkertjenesteloven § 1

Håndverkertjenesteloven § 1 regulerer lovens alminnelige virkeområde – på hvilke områder og i hvilke situasjoner loven kan anvendes. Loven gjelder for avtaler mellom tjenesteytere og forbrukere innenfor byggesektoren.

Kort forklart

For at håndverkertjenesteloven skal komme til anvendelse på et oppdrag, må det foreligge en avtale mellom en tjenesteyter som opptrer i næringsvirksomhet og en forbruker. Avtalen skal gå ut på utførelse av bestemte tjenester, for eksempel reparasjoner, vedlikehold, installasjoner og ombygging. Håndverkertjenesteloven gjelder for arbeid på ting, for eksempel reparasjon av en støvsuger. Loven gjelder også for arbeid på fast eiendom, for eksempel rydding av snø, vedlikehold av gress eller bygging av en garasje. For oppføring av bygg med boformål, eller annet arbeid som utføres umiddelbart i en slik prosess, gjelder bustadoppføringslova.

Relevante rettskilder

NOU 1979:42 Forbrukertjenester
Ot.prp.nr.29 (1988-1989) Om lov om håndverkertjenester m.m. for forbrukere

Video om håndverkertjenesteloven § 1

Lovteksten

§ 1. Alminnelig virkeområde.

1) Loven gjelder avtaler eller oppdrag om bestemte tjenester (reparasjoner, vedlikehold, installasjoner, ombygging m.m.) som inngås mellom tjenesteytere i deres næringsvirksomhet og forbrukere.

(2) Med forbruker menes en fysisk person som ikke hovedsakelig handler som ledd i næringsvirksomhet. ​

(3) Også organisasjoner eller offentlig virksomhet som yter tjenester mot godtgjøring anses for å yte tjenester i næringsvirksomhet.

(4) Disse tjenester omfattes av loven:

(a) arbeid på ting, likevel ikke behandling av levende dyr.

(b) arbeid på fast eiendom, unntatt nyoppføring av bygning for boformål og annet arbeid som utføres umiddelbart som ledd i slik oppføring

Kilde:

Håndverkertjenesteloven § 1 med lovkommentar

 

lovkommentar