Håndverkertjenesteloven § 10

Håndverkertjenesteloven § 10 regulerer tiden for utføringen av arbeidet. Tjenesteyteren skal utføre arbeidet innenfor den avtalte tidsrammen eller innen rimelig tid for slike og tilsvarende tjenester.

Kort forklart

Arbeidet skal utføres innenfor den avtalte tidsrammen, og avsluttes innen den avtalte fristen. Hvis det ikke er avtalt noe tidspunkt ferdigstillelsen av arbeidet, skal arbeidet avsluttes innen den tiden som er rimelig, vurdert ut fra det som er vanlig ved utføring av tilsvarende tjenester. Tjenesteyteren plikter videre å overholde de avtalte fristene for påbegynnelse og fremdrift av arbeidet. Hvis fristene ikke overholdes, eller arbeidet ikke blir ferdigstilt og avsluttet innen den avtalte eller rimelige tiden, vil det anses for å være forsinkelse fra tjenesteyterens side, jf. håndverkertjenesteloven § 11.

Relevante rettskilder

NOU 1979:42 Forbrukertjenester 
Ot.prp.nr.29 (1988-1989) Om lov om håndverkertjenester m.m. for forbrukere

Video om håndverkertjenesteloven § 10

Lovteksten

§ 10. Tiden for utføring

(1) Tjenesten skal være avsluttet innen den tiden som er avtalt eller som er rimelig, særlig i forhold til det som er vanlig ved utføring av tilsvarende tjenester.

(2) Tjenesteyteren skal også overholde avtalte frister for påbegynnelse av tjenesten eller framdriften av arbeidet.

Kilde

Håndverkertjenesteloven § 10 med lovkommentar

lovkommentar