Håndverkertjenesteloven § 11

Håndverkertjenesteloven § 11 regulerer forbrukerens rettigheter dersom det foreligger forsinkelse fra tjenesteyterens side. 

Kort forklart

Hvis tjenesteyteren ikke avslutter arbeidet eller overholder fristene i samsvar med håndverkertjenesteloven § 10, og dette ikke skyldes forhold på forbrukerens side, har forbrukeren flere rettigheter i medhold av denne bestemmelsen. Først og fremst har forbrukeren rett til å holde tilbake betalingen etter håndverkertjenesteloven § 13. Forbrukeren kan også kreve tjenesten utført etter håndverkertjenesteloven § 14, eller heve hele avtalen etter håndverkertjenesteloven § 15. Han kan også kreve erstatning etter håndverkertjenesteloven § 28. Rettighetene utelukker ikke hverandre, slik at for eksempel erstatning kan kreves i tillegg til heving.

Relevante rettskilder

Ot.prp.nr.29 (1988-1989) Om lov om håndverkertjenester m.m. for forbrukere

Video om håndverkertjenesteloven § 11

Lovteksten

§ 11. Forbrukerens krav ved forsinkelse.

Dersom tjenesteyteren ikke har avsluttet tjenesten eller overholdt frister i samsvar med § 10, og dette ikke skyldes forhold på forbrukerens side, kan forbrukeren

(a) holde betalingen tilbake etter § 13.

(b) kreve tjenesten utført etter § 14 eller heve avtalen etter § 15, og

(c) kreve erstatning etter § 28.

Kilde

Håndverkertjenesteloven § 11 med lovkommentar

lovkommentar