Håndverkertjenesteloven § 12

Håndverkertjenesteloven § 12 regulerer forbrukerens reklamasjonsplikt ved forsinkelse fra tjenesteyterens side. Hvis forbrukeren ønsker å heve avtalen eller kreve erstatning, må han reklamere i henhold til loven.

Kort forklart

Hvis forbrukeren ønsker å heve hele tjenesteavtalen eller kreve erstatning som følge av forsinkelse fra tjenesteyterens side, må han reklamere innen rimelig tid. En reklamasjon er en melding til tjenesteyteren om at forsinkelsen påberopes. Hva som regnes for å være reklamasjon «innen rimelig tid», beror på en konkret helhetsvurdering av den enkelte sak. Bestemmelsen kommer til anvendelse når tjenesten er avsluttet, etter en tidligere inntrådt forsinkelse. Reklamasjonsfristen løper fra det tidspunktet forbrukeren får vite om avslutningen.

Relevante rettskilder

NOU 1979:42 Forbrukertjenester 
Ot.prp.nr.29 (1988-1989) Om lov om håndverkertjenester m.m. for forbrukere
LF-1996-00717

Video om håndverkertjenesteloven § 12

Lovteksten

§ 12. Reklamasjon.

Er tjenesten avsluttet, kan avtalen ikke heves eller erstatning kreves med mindre det innen rimelig tid etter at forbrukeren fikk vite om avslutningen, blir gitt underretning til tjenesteyteren om at forsinkelsen påropes.

Kilde

Håndverkertjenesteloven § 12 med lovkommentar

lovkommentar