Håndverkertjenesteloven § 13

Håndverkertjenesteloven § 13 regulerer forbrukerens rett til å holde tilbake betalingen i enkelte tilfeller.

Kort forklart

Forbrukeren har først og fremst rett til å holde tilbake en så stor del av betalingen som er nødvendig for å sikre hans krav som følge av forsinkelsen. Hva en forsinkelse innebærer, fremgår av håndverkertjenesteloven § 10. Forbrukeren kan ikke holde tilbake en større sum enn det som er nødvendig for å sikre hans krav. Hvis det er avtalt betaling ved arbeidets start, eller etter hvert som tjeneste utføres, gjelder en utvidet tilbakeholdsrett. Forbrukeren kan da holde tilbake betalingen inntil arbeidet faktisk påbegynnes eller blir utført.

Relevante rettskilder

NOU 1979:42 Forbrukertjenester 
Ot.prp.nr.29 (1988-1989) Om lov om håndverkertjenester m.m. for forbrukere

Video om håndverkertjenesteloven § 13

Lovteksten

§ 13. Rett til å holde betalingen tilbake.

(1) Forbrukeren kan holde tilbake så mye av betalingen at det sikrer de kravene forbrukeren har som følge av forsinkelsen.

(2) Er det avtalt betaling ved arbeidets start eller etter hvert som tjenesten utføres, kan forbrukeren også holde denne betalingen tilbake inntil arbeidet påbegynnes eller utføres.

Kilde

Håndverkertjenesteloven § 13 med lovkommentar

lovkommentar