Håndverkertjenesteloven § 14

Håndverkertjenesteloven § 14 regulerer forbrukerens rett til å få tjenesten utført til tross for forsinkelse fra tjenesteyterens side.

Kort forklart

Forbrukeren kan fastholde avtalen og kreve at tjenesteyteren utfører tjenesten, selv om denne i utgangspunktet er forsinket. Tjenesteyterens forpliktelse til å utføre arbeidet bortfaller således ikke ved forsinkelse.

Forutsetningen for retten til å kreve utføring er at dette kan skje uten urimelig kostnad eller ulempe for tjenesteyteren. Tjenesteyterens kostnad og ulempe ved utføringen av tjenesten må veies mot forbrukerens interesse i at tjenesten blir utført. Hvis kostnadene ved utføringen er små og ikke medfører noen vesentlig ulempe for tjenesteyteren, og forbrukeren har stor interesse i utføringen, vil forbrukeren kunne fastholde avtalen.

Forbrukeren vil tape retten til å kreve tjenesten utført dersom han venter urimelig lenge med å fremme kravet.

Relevante rettskilder

NOU 1979:42 Forbrukertjenester 
Ot.prp.nr.29 (1988-1989) Om lov om håndverkertjenester m.m. for forbrukere

Video om håndverkertjenesteloven § 14

Lovteksten

14. Rett til å få tjenesten utført.​

 (1) Forbrukeren kan fastholde avtalen og kreve at tjenesteyteren utfører tjenesten når det kan skje uten urimelig kostnad eller ulempe for tjenesteyteren i forhold til forbrukerens interesse i at tjenesteyteren utfører tjenesten.

(2) En forbruker som venter urimelig lenge med å fremme kravet, taper sin rett til å kreve tjenesten utført.

Kilde

Håndverkertjenesteloven § 14 med lovkommentar

lovkommentar