Håndverkertjenesteloven § 15

Håndverkertjenesteloven § 15 forbrukerens adgang til å heve avtalen som følge av forsinkelse fra tjenesteyterens side. 

Kort forklart

Forbrukeren kan heve hele avtalen hvis forsinkelsen er av vesentlig betydning. Hva forsinkelse innebærer, følger av håndverkertjenesteloven § 10. Hva som utgjør en vesentlig forsinkelse, beror i stor grad på forsinkelsens betydning for forbrukeren.

Hvis forbrukeren krever tjenesten utført og dette blir gjort innen rimelig tid eller innenfor en fastsatt tidsfrist, kan han ikke heve avtalen. Hevingsretten bortfaller også dersom en ikke ubetydelig del av tjenesten allerede er utført. I slike tilfeller kan forbrukeren bare heve avtalen for den delen av arbeidet som gjenstår. Trykk her for mer inngående kommentarer til loven.

I enkelte tilfeller vil forbrukeren ha hevingsrett før arbeidet er ferdig utført. Dette gjelder kun i tilfeller hvor det er klart at tjenesten ikke vil bli utført uten slik vesentlig forsinkelse som kan gi forbrukeren hevingsrett.

Relevante rettskilder

NOU 1979:42 Forbrukertjenester 
Ot.prp.nr.29 (1988-1989) Om lov om håndverkertjenester m.m. for forbrukere

Video om håndverkertjenesteloven § 15

Lovteksten

§ 15. Heving.

(1) Forbrukeren kan heve avtalen dersom forsinkelsen er av vesentlig betydning. En forbruker som har krevd utføring, kan likevel ikke heve avtalen dersom tjenesten blir utført innen rimelig tid eller innen den frist forbrukeren har satt.

(2) Er det utført en ikke ubetydelig del av tjenesten, kan forbrukeren bare heve for den delen som står igjen. Dersom formålet med tjenesten blir vesentlig forfeilet som følge av forsinkelsen, kan forbrukeren likevel heve hele avtalen.

(3) Er det før tiden for utføring eller under utføringen klart at tjenesten ikke vil bli utført uten forsinkelse som gir forbrukeren hevingsrett, kan forbrukeren heve avtalen allerede før tiden for oppfyllelse.

Kilde

Håndverkertjenesteloven § 15 med lovkommentar

lovkommentar