Håndverkertjenesteloven § 16

Håndverkertjenesteloven § 16 regulerer virkningene av heving. De nærmere vilkårene for når heving kan skje, fremgår av håndverkertjenesteloven § 15.

Kort forklart

Når avtalen heves, bortfaller alle fremtidige forpliktelser etter avtalen, og partene skal i utgangspunktet tilbakeføre de allerede presterte ytelsene. Dette kan være problematisk ved håndverkertjenester. Ved heving av hele avtalen skal forbrukeren ikke betale for tjenesten. Tjenesteyteren skal få tilbakelevert materialer m.m., i den grad dette lar seg gjøre uten noen betydelig ulempe eller kostnad for forbrukeren. Dersom materialene for eksempel allerede er implementert, har tjenesteyteren rett på et rimelig vederlag tilsvarende den verdien som de implementerte materialene har for forbrukeren.

Ved heving av del av avtalen har tjenesteyteren krav på betaling for den delen av arbeidet som han har utført.

Relevante rettskilder

NOU 1979:42 Forbrukertjenester 
Ot.prp.nr.29 (1988-1989) Om lov om håndverkertjenester m.m. for forbrukere

Video om håndverkertjenesteloven § 16

Lovteksten

§ 16. Virkningene av heving.

(1) Hever forbrukeren hele avtalen, har tjenesteyteren ikke rett til betaling. Tjenesteyteren har rett til å få tilbakelevert materialer m.m. i den grad det er mulig uten ulempe av betydning eller kostnad for forbrukeren. For det som ikke kan leveres tilbake, kan tjenesteyteren kreve rimelig vederlag inntil den verdi dette har for forbrukeren.

(2) Heves avtalen bare for en del som står igjen, har tjenesteyteren krav på prisen for hele tjenesten med fradrag for det det normalt koster å få utført den delen som står igjen.

(3) Dersom tjenesteyteren skal betale vederlaget helt eller delvis tilbake, skal det betales rente etter lov av 17. desember 1976 nr. 100 om renter ved forsinket betaling m.m. fra den dag tjenesteyteren mottok betalingen.

Kilde

Håndverkertjenesteloven § 16 med lovkommentar

lovkommentar