Håndverkertjenesteloven § 17

Håndverkertjenesteloven § 17 regulerer når det foreligger mangel ved håndverkertjenesten. Hovedregelen er at det foreligger mangel dersom tjenesten ikke fører til resultatet som forbrukeren har rett til å kreve, eller som ellers er avtalt.

Kort forklart

Håndverkertjenesten er mangelfull dersom tjenesten ikke er fører til det resultatet som forbrukeren i samsvar med håndverkertjenesteloven § 5, § 6 og § 9 (3) har rett til å kreve, eller som ellers avtalt. En forutsetning for at det skal foreligge mangel er altså at et positivt avtalt eller garantert resultat uteblir. Tjenesten vil også være mangelfull selv om tjenesteyteren bare har påtatt seg å utføre tjenesten provisorisk, så godt som mulig eller med liknende forbehold, og resultatet er vesentlig dårligere enn forbrukeren etter prisen og forholdene ellers måtte forvente.

Relevante rettskilder

NOU 1979:42 Forbrukertjenester 
Ot.prp.nr.29 (1988-1989) Om lov om håndverkertjenester m.m. for forbrukere

Video om håndverkertjenesteloven § 17

Lovteksten

§ 17. Når foreligger mangel.

(1) Mangel foreligger dersom tjenesten ikke fører til det resultatet som forbrukeren i samsvar med §§ 5,6 og 9 (3) har rett til å kreve eller som ellers er avtalt. Mangel foreligger likevel ikke dersom avviket skyldes forhold på forbrukerens side.

(2) Mangel foreligger selv om tjenesteyteren bare har påtatt seg å utføre tjenesten provisorisk, så bra som mulig eller med liknende forbehold, og resultatet er vesentlig dårligere enn forbrukeren etter prisen og forholdene ellers måtte vente.

Kilde

Håndverkertjenesteloven § 17 med lovkommentar

lovkommentar