Håndverkertjenesteloven § 18

Håndverkertjenesteloven § 18 handler om opplysninger som blir gitt i forbindelse med håndverkertjenesten. Hvis resultatet av tjenesten ikke samsvarer med opplysningene som er gitt, vil tjenesten regnes for å være mangelfull. 

Kort forklart

En håndverkertjeneste er mangelfull dersom resultatet ikke svarer til opplysninger om arbeidets eller materialenes egenskaper, kvalitet eller anvendelighet til ulike formål. Også opplysninger om fremgangsmåte og utføring av tjenesten er omfattet. Opplysningene må være gitt i forbindelse med avtaleinngåelsen, eller ved markedsføringen av tjenesten. Hvis opplysningene har blitt rettet på en tydelig måte, eller uansett ikke har innvirket på avtalen, vil tjenesten likevel ikke være mangelfull. Rettingen av opplysningene må være gjort i god tid før avtalen inngås. Forbrukeren skal ha fått mulighet til å gjøre seg kjent med rettingen.

Relevante rettskilder

NOU 1979:42 Forbrukertjenester 
Ot.prp.nr.29 (1988-1989) Om lov om håndverkertjenester m.m. for forbrukere
Rt. 1959 s. 581

Video om håndverkertjenesteloven § 18

Lovteksten

§ 18. Opplysninger om tjenesten.

(1) Mangel foreligger også når resultatet ikke svarer til opplysninger av betydning for bedømmelsen av tjenestens egenskaper eller hensiktsmessighet som er gitt i saman med avtaleinngåelsen eller ved markedsføring

(a) av tjenesteyteren eller på tjenesteyterens vegne, eller

(b) av noen annen i egenskap av eller på vegne av en materialleverandør eller et tidligere salgsledd.

(2) Første ledd gjelder bare når opplysningen ikke i tide er rettet på en tydelig måte og kan antas å ha virket inn på avtalen.

Kilde

Håndverkertjenesteloven § 18 med lovkommentar

lovkommentar