Håndverkertjenesteloven § 19

Håndverkertjenesteloven § 19 regulerer tilfeller hvor tjenesteyteren har unnlatt å opplyse om «vesentlige forhold» ved blant annet tjenestens egenskaper. Dette vil kategoriseres som en mangel i lovens forstand.

Kort forklart

Håndverkertjenesten vil anses for å være mangelfull dersom tjenesteyteren har unnlatt å gi visse opplysninger om tjenesten. Opplysningene må dreie seg om «vesentlige forhold». I utgangspunktet vil dette omfatte alle opplysninger som, etter en objektiv vurdering, vil være rimelig at forbrukeren får. Tjenesteyteren har følgelig en opplysningsplikt overfor forbrukeren. Forbrukeren har som regel ikke særlig fagkunnskap om den aktuelle tjenesten, og har ikke mulighet til å «undersøke tjenesten» på forhånd. Dette understreker viktigheten av at tjenesteyteren før avtaleinngåelsen gir forbrukeren nødvendig informasjon om tjenesten.

Relevante rettskilder

Ot.prp.nr.29 (1988-1989) Om lov om håndverkertjenester m.m. for forbrukere
Rt. 1984 s. 356

Video om håndverkertjenesteloven § 19

Lovteksten

§ 19. Manglende opplysninger.

Mangel foreligger dessuten når tjenesteyteren før avtalen ble inngått har unnlatt å opplyse om vesentlige forhold ved tjenestens egenskaper eller hensiktsmessighet som tjenesteyteren måtte kjenne til, og som forbrukeren hadde grunn til å rekne med å få. Dette gjelder likevel bare når unnlatelsen kan antas å ha virket inn på avtalen. Ved manglende underretning etter § 7 (1) gjelder § 8 om virkningen av unnlatt fraråding.

Kilde

Håndverkertjenesteloven § 19 med lovkommentar

lovkommentar