Håndverkertjenesteloven § 2

Håndverkertjenesteloven § 2 avgrenser virkeområdet til loven mot alminnelige kjøp. Arbeid som utføres i forbindelse med bestilling, levering eller retting av ting eller eiendom, faller utenfor loven i de tilfeller avtalen i sin helhet er å anse som et kjøp.

Kort forklart

Håndverkertjenesteloven gjelder ikke for arbeid som utføres i forbindelse med bestilling, levering eller retting av ting eller eiendom, hvor avtalen i sin helhet er å anse som et kjøp. For slike avtaler vil enten kjøpsloven eller forbrukerkjøpsloven komme til anvendelse. Grensedragningen kan være vanskelig ved tilvirkningskjøp, hvor gjenstanden skal lages eller tilvirkes av selgeren etter spesiell bestilling fra kjøperen. Om det er håndverkertjenesteloven eller kjøpslovene som kommer til anvendelse på tilfellet, beror på om kjøper selv skaffer den vesentlig delen av materialene. Hvis avtalen er helhetlig ved at den innebærer både levering, arbeid og montering, vil håndverkertjenesteloven komme til anvendelse dersom det er arbeidet som utgjør den overveiende delen av forpliktelsen.

Relevante rettskilder

Ot.prp.nr.29 (1988-1989) Om lov om håndverkertjenester m.m. for forbrukere

Video om håndverkertjenesteloven § 2

Lovteksten

§ 2. Avgrensning mot kjøp.

Loven gjelder ikke for arbeid som skal utføres i forbindelse med bestilling, levering eller retting av tingen eller eiendommen, når avtalen i sin helhet må anses som et kjøp.

Kilde:

Håndverkertjenesteloven § 2 med lovkommentar

lovkommentar