Håndverkertjenesteloven § 20

Håndverkertjenesteloven § 20 regulerer tidspunktet for vurderingen av om det foreligger en mangel ved håndverkertjenesten. Reglene for hva som er å anse som en mangel, finnes i håndverkertjenesteloven §§ 17-19.

Kort forklart

Vurderingen av om en håndverkertjeneste er mangelfull, skal foretas ut fra forholdene på tidspunktet da oppdraget må anses for å være avsluttet. Hvis tjenesten gjelder ting som er hos tjenesteyteren, blir tjenesten først ansett som avsluttet når tingen er overlevert til forbrukeren. Hvis et utført oppdrag ikke kan avsluttes til riktig tid på grunn av forhold på forbrukerens side, blir tidspunktet for bedømmelsen da oppdraget etter avtalen skulle vært ferdig utført. Dette gjelder imidlertid ikke hvis forholdet på forbrukerens side skyldes en tilfeldig hendelse, for eksempel at det er trafikktrøbbel og han ikke får hentet tingen som tjenesten knytter seg til. Også feil som dukker opp etter at tjenesten er avsluttet, kan i enkelte tilfeller regnes som mangler. Dette gjelder hvis feilen skyldes kontraktbrudd fra tjenesteyterens side, eller dersom det foreligger en funksjonsgaranti eller liknende.

Relevante rettskilder

Ot.prp.nr.29 (1988-1989) Om lov om håndverkertjenester m.m. for forbrukere

Video om håndverkertjenesteloven § 20

Lovteksten

§ 20. Tiden for mangelbedømmelsen.

(1) Om tjenesten har mangel bedømmes ut fra forholdene på den tiden da oppdraget må anses avsluttet. Ved tjenester som gjelder ting som er overgitt til eller ellers er hos tjenesteyteren, anses oppdraget avsluttet først når tingen er overtatt av forbrukeren.

(2) Dersom tjenesten er utført, men oppdraget ikke kan avsluttes i rett tid på grunn av forhold på forbrukerens side, legges den tiden til grunn da oppdraget skulle ha vært avsluttet. Dette gjelder likevel ikke følger av en tilfeldig hending som inntrer mens den ting tjenesten gjelder er hos tjenesteyteren og hendingen ikke skyldes egenskaper ved tingen selv.

(3) Også feil som oppstår seinere anses som mangel dersom

(a) feilen skyldes kontraktbrudd fra tjenesteyterens side, eller

(b) tjenesteyteren ved garanti eller på annen måte har påtatt seg å rette feilen eller har annet ansvar for resultatet av tjenesten i en viss tid, og feilen oppstår i denne tiden.

Kilde

Håndverkertjenesteloven § 20 med lovkommentar

lovkommentar