Håndverkertjenesteloven § 21

Håndverkertjenesteloven § 21 regulerer forbrukerens rettigheter dersom håndverkertjenesten er mangelfull. 

Kort forklart

Hvis håndverkertjenesten er mangelfull, kan forbrukeren:

Mangelskrav mot andre enn tjenesteyteren selv reguleres av håndverkertjenesteloven § 27.

Relevante rettskilder

NOU 1979:42 Forbrukertjenester
Ot.prp.nr.29 (1988-1989) Om lov om håndverkertjenester m.m. for forbrukere

Video om håndverkertjenesteloven § 21

Lovteksten

§ 21. Forbrukerens krav ved mangler. 

(1) Ved mangel kan forbrukeren

(a) holde betalingen tilbake etter § 23,

(b) kreve mangelen rettet etter § 24, eller om mangelen ikke rettes, kreve prisavslag etter § 25 eller heve avtalen etter § 26, og

(c) kreve erstatning etter § 28.

(2) Om krav mot andre enn tjenesteyteren gjelder § 27.

Kilde

Håndverkertjenesteloven § 21 med lovkommentar

lovkommentar