Håndverkertjenesteloven § 22

Håndverkertjenesteloven § 22 regulerer forbrukerens reklamasjonsplikt ved mangelfull håndverkertjeneste. Bestemmelsen angir en relativ og en absolutt reklamasjonsfrist, samt unntak fra reklamasjonsreglene.

Kort forklart

Hovedregelen etter håndverkertjenesteloven er at forbrukeren må reklamere over mangelen innen rimelig tid etter at han oppdager eller burde ha oppdaget den. Dette er den relative reklamasjonsfristen. Den absolutte reklamasjonsfristen er på to år fra oppdraget ble avsluttet. Dette er en absolutt tidsfrist for hvor sent en reklamasjon kan fremsettes. Hvis tjenesten i sin helhet eller delvis medfører et resultat med vesentlig lengre forventet varighet, er den absolutte fristen på fem år. Det åpnes for å gjøre unntak fra reklamasjonsfristene i tilfeller hvor tjenesteyteren har opptrådt grovt uaktsomt eller i strid med redelighet og god tro.

Relevante rettskilder

NOU 1979:42 Forbrukertjenester
Ot.prp.nr.29 (1988-1989) Om lov om håndverkertjenester m.m. for forbrukere

Video om håndverkertjenesteloven § 22

Lovteksten

§ 22. Reklamasjon.

(1) Forbrukeren taper sin rett til å gjøre en mangel gjeldende dersom tjenesteyteren ikke blir underrettet om at mangelen påropes innen rimelig tid etter at forbrukeren oppdaget eller burde ha oppdaget mangelen.

(2) Reklamasjon kan ved arbeid på ting senest skje innen to år fra avslutningen av oppdraget. Dersom resultatet av tjenesten eller deler av den ved vanlig bruk er ment å vare vesentlig lengre, samt ved arbeid på fast eiendom, er lengstefristen fem år. Fristene etter dette ledd gjelder ikke så langt tjenesteyteren ved garanti eller annen avtale har påtatt seg ansvar for mangler i lengre tid.

(3) Tjenesteyteren kan ikke gjøre gjeldende at det er reklamert for seint etter (1) eller (2) dersom tjenesteyteren har opptrådt grovt aktløst eller for øvrig i strid med redelighet og god tro.

(4) Retten til å gjøre mangelen gjeldende kan også tapes etter foreldelseslovens regler om foreldelse.

Kilde

Håndverkertjenesteloven § 22 med lovkommentar

lovkommentar