Håndverkertjenesteloven § 23

Håndverkertjenesteloven § 23 regulerer forbrukerens adgang til å holde tilbake betalingen når håndverkertjenesten er mangelfull. For at bestemmelsen skal komme til anvendelse, må reklamasjonsfristene etter håndverkertjenesteloven § 22 være overholdt.

Kort forklart

Bestemmelsen gir forbrukeren rett til å holde tilbake en så stor del av betalingen som er nødvendig for å sikre hans krav som følge av mangelen ved håndverkertjenesten. Forbrukeren skal føle seg trygg på at han har sikkerhet for dekning av sitt krav. For at bestemmelsen skal komme til anvendelse, må reklamasjonsfristene etter håndverkertjenesteloven § 22 være overholdt.

Relevante rettskilder

Ot.prp.nr.29 (1988-1989) Om lov om håndverkertjenester m.m. for forbrukere

Video om håndverkertjenesteloven § 23

Lovteksten

§ 23. Rett til å holde betalingen tilbake.

Forbrukeren kan holde tilbake så mye av betalingen at det sikrer forbrukerens krav som følge av mangelen.

Kilde

Håndverkertjenesteloven § 23 med lovkommentar

lovkommentar