Håndverkertjenesteloven § 24

Håndverkertjenesteloven § 24 regulerer tjenesteyterens rett og plikt til å rette den mangelfulle håndverkertjenesten. Dette er den mest praktiske løsningen på problemstillinger knyttet til mangler ved håndverkertjenester.

Kort forklart

Forbrukeren kan kreve at tjenesteyteren retter den mangelfulle håndverkertjenesten, så lenge retting kan skje uten urimelig kostnad eller ulempe for tjenesteyteren. Her vil det være viktig å vurdere forbrukerens behov for å få rettet mangelen, samt de kostnader som rettingen vil medføre. Videre har tjenesteyteren en selvstendig rett til å rette mangelen, selv om forbrukeren ikke krever dette. Forutsetningen er at forbrukeren ikke blir påført noen vesentlig ulempe ved rettingen, og ellers ikke har særlig grunn til å motsette seg arbeidet. Vesentlighetskravet tilsier at ulempen må være av en viss størrelse. Retting etter bestemmelsen må skje innen rimelig tid, vurdert ut fra blant annet mangelens karakter og omfang. Forbrukeren kan ikke sette noen rettskraftig tidsfrist for rettingen. Rettingen skal skje for tjenesteyterens regning. Finn mer utfyllende kommentarer til håndverkertjenesteloven på Eiendomsrett.no.

Relevante rettskilder

NOU 1979:42 Forbrukertjenester
Ot.prp.nr.29 (1988-1989) Om lov om håndverkertjenester m.m. for forbrukere

Video om håndverkertjenesteloven § 24

Lovteksten

§ 24. Retting av mangel.

(1) Forbrukeren kan kreve at tjenesteyteren retter mangel ved tjenesten når det kan skje uten urimelig kostnad eller ulempe for tjenesteyteren.

(2) Selv om forbrukeren ikke krever det, kan tjenesteyteren rette mangel når det kan skje uten vesentlig ulempe for forbrukeren, og forbrukeren heller ikke ellers har særlig grunn til å motsette seg arbeidet.

(3) Retting skal skje innen rimelig tid etter at forbrukeren har klaget over mangelen og gitt tjenesteyteren mulighet for å rette.

(4) Retting skjer for tjenesteyterens rekning. Tjenesteyteren kan likevel kreve pristillegg for arbeid og materialer som ikke omfattes av prisen og som ville vært nødvendig selv om tjenesten hadde blitt utført uten mangel fra først av.

Kilde

Håndverkertjenesteloven § 24 med lovkommentar

lovkommentar