Håndverkertjenesteloven § 25

Håndverkertjenesteloven § 25 regulerer vilkårene for å kreve prisavslag når håndverkertjenesten er mangelfull. Bestemmelsen sier også noe om hvordan prisavslaget skal beregnes.

Kort forklart

Utgangspunktet er at tjenesteyteren har en rett og plikt til å rette mangelen etter håndverkertjenesteloven § 24. Hvis mangelen ikke blir rettet i henhold til bestemmelsen, har forbrukeren rett til å kreve prisavslag. Prisavslaget skal tilsvare kostnadene med å få mangelen rettet. Dette omfatter blant annet forbrukerens utgifter med å sende eller transportere tingen. Forbrukeren taper sin rett til prisavslag dersom han forsømmer sin medvirkningsplikt, eller på en annen måte avslår retting som han plikter å motta.

Relevante rettskilder

NOU 1979:42 Forbrukertjenester
Ot.prp.nr.29 (1988-1989) Om lov om håndverkertjenester m.m. for forbrukere

Video om håndverkertjenesteloven § 25

Lovteksten

§ 25. Prisavslag.

(1) Dersom mangelen ikke rettes i samsvar med § 24, kan forbrukeren kreve prisavslag. Dette gjelder ikke dersom forbrukeren avslår retting som forbrukeren plikter å motta.

(2) Prisavslaget settes til det det ville koste forbrukeren å få mangelen rettet, bortsett fra kostnader som nevnt i § 24 (4) annet punktum. Vil kostnadene bli urimelige i forhold til mangelens betydning for forbrukeren, skal prisavslaget svare til mangelens betydning.

Kilde

Håndverkertjenesteloven § 25 med lovkommentar

lovkommentar