Håndverkertjenesteloven § 26

Håndverkertjenesteloven § 26 regulerer forbrukerens rett til å heve avtalen ved mangelfull håndverkertjeneste. Bestemmelsen inneholder vilkårene for og virkningene av et hevingsoppgjør. 

Kort forklart

Hvis formålet med tjenesten blir vesentlig forfeilet som følge av mangelen, har forbrukeren rett til å heve avtalen. Vilkåret om at formålet med tjenesten må bli vesentlig forfeilet, tilsier at resultatet må stå i et betydelig skjevt forhold til det som var tjenestens formål. Heving kan kreves i stedet for prisavslag, men ikke samtidig. Forbrukeren kan også ha rett til å heve avtalen før tjenesten er påbegynt eller avsluttet. Vilkåret er at det må være klart at tjenesten vil ha en mangel av vesentlig betydning. At det må være klart, innebærer at det ikke må være tvil om det. Virkningene av et hevingsoppgjør reguleres av håndverkertjenesteloven § 16.

Relevante rettskilder

Ot.prp.nr.29 (1988-1989) Om lov om håndverkertjenester m.m. for forbrukere

Video om håndverkertjenesteloven § 26

Lovteksten

§ 26. Heving.

(1) Istedenfor prisavslag kan forbrukeren heve avtalen dersom formålet med tjenesten blir vesentlig forfeilet som følge av mangelen.

(2) Er det klart før tjenesten er påbegynt at den vil ha en mangel av vesentlig betydning, kan forbrukeren heve avtalen før tiden for oppfyllelse. Det samme gjelder for en del av tjenesten som står igjen, dersom det før tjenesten er avsluttet er klart at den vil ha en slik mangel. Er det etter at tjenesten er påbegynt, men før den er avsluttet, klart at den vil ha mangel som gjør at formålet med tjenesten blir vesentlig forfeilet, kan forbrukeren heve hele avtalen.

(3) Om virkningene av heving gjelder § 16 tilsvarende.

Kilde

Håndverkertjenesteloven § 26 med lovkommentar

lovkommentar