Håndverkertjenesteloven § 27

Håndverkertjenesteloven § 27 regulerer forbrukerens rett til å fremsette krav mot tidligere leverandørledd. Med tidligere leverandørledd menes den som har levert materialene til oppdragstakeren, samt vedkommendes underentreprenør.

Kort forklart

Forbrukeren har rett til å fremme krav mot andre enn den som var forbrukerens direkte kontraktspart, det vil si tjenesteyteren selv. Mangelen må imidlertid foreligge også mellom det bakenforliggende ledd og dennes etterfølgende kontraktspart. Avtaler i tidligere leverandørledd som innskrenker tjenesteyterens eller annen erververs krav kan ikke inngås overfor forbrukeren i større utstrekning enn det som kan avtales mellom forbrukeren og tjenesteyteren. Det gjelder egne reklamasjonsfrister for de tilfellene hvor forbrukeren ønsker å fremme krav direkte overfor leverandøren. Forbrukeren må likevel varsle leverandøren innen rimelig tid etter at han oppdaget eller burde ha oppdaget mangelen. Forbrukeren kan også fremme krav mot en yrkesutøver, hvor arbeidet er utført av yrkesutøveren etter avtale med tjenesteyteren, og det foreligger mangel ved arbeidet eller deler av det.

Relevante rettskilder

NOU 1979:42 Forbrukertjenester
Ot.prp.nr.29 (1988-1989) Om lov om håndverkertjenester m.m. for forbrukere

Video om håndverkertjenesteloven § 27

Lovteksten

§ 27. Krav mot tidligere leverandørledd m.m.

(1) Forbrukeren kan gjøre sitt krav som følge av mangel ved materialer gjeldende mot tidligere yrkesleverandørledd i den grad tilsvarende krav på grunn av mangelen kan gjøres gjeldende av tjenesteyteren eller en annen som ervervet materialene fra det tidligere leverandørleddet.

(2) Avtale i tidligere leverandørledd som innskrenker tjenesteyterens eller annen erververs krav, kan ikke gjøres gjeldende overfor forbrukeren i større utstrekning enn det som kunne vært avtalt mellom forbrukeren og tjenesteyteren.

(3) Ved krav mot tidligere leverandørledd gjelder reklamasjonsreglene i § 22 tilsvarende i forholdet mellom forbrukeren og leverandøren.

(4) Forbrukeren kan på samme vilkår som i (1) til (3) gjøre sitt krav som følge av en mangel ved arbeidet gjeldende mot en yrkesutøver som etter avtale med tjenesteyteren har utført arbeidet eller den del av det som mangelen gjelder.

(5) I den grad forbrukeren gjør gjeldende krav mot tjenesteyteren som også kunne ha vært gjort gjeldende mot et tidligere yrkesleverandørledd eller annen yrkesutøver etter reglene i (1) til (4), gjelder reklamasjonsfristen i § 22 (2) for videre mangelskrav fra tjenesteyteren mot det tidligere leddet, dersom ikke annet følger av avtalen mellom tjenesteyteren og det tidligere leddet. Regelen her gjelder tilsvarende for videre krav mellom tidligere ledd som følger av at forbrukeren har gjort gjeldende mangelskrav.

(6) En person som ikke har mangelansvar etter leddene foran, og som på vegne av tjenesteyteren eller i egenskap av eller på vegne av tidligere leverandørledd har gitt slike opplysninger om tjenesten som nevnt i § 18, er ansvarlig overfor forbrukeren etter reglene i § 28. Reklamasjonsreglene i § 22 gjelder tilsvarende i forholdet mellom forbrukeren og den ansvarlige etter leddet her.

Kilde

Håndverkertjenesteloven § 27 med lovkommentar

lovkommentar