Håndverkertjenesteloven § 28

Håndverkertjenesteloven § 28 regulerer tjenesteyterens erstatningsansvar som følge av forsinkelse eller mangel ved tjenesten.

Kort forklart

Bestemmelsen inneholder regler om tjenesteyterens erstatningsansvar som følge av forsinkelse eller mangler. Ansvaret er et kontrollansvar, som innebærer at tjenesteyteren kan bli ansvarlig for tap som forbrukeren lider selv om han ikke kan bebreides for forsømmelse eller uaktsomhet.

Utgangspunktet er at forbrukeren kan kreve erstattet det økonomiske tap som han lider som følge av forsinkelse eller mangel. Dette gjelder likevel ikke dersom det kan godtgjøres at tapet skyldes en hindring som er utenfor tjenesteyterens kontroll, og som han ikke med rimelighet kunne ventes å ha tatt i betraktning på avtaletiden eller unngå eller overvinne følgene av.

Tjenesteyteren svarer også for sine tilsatte og for sine oppfyllelsesmedhjelpere ellers, dersom deres handlinger kan sies å ligge innenfor tjenesteyterens kontrollsfære.

Relevante rettskilder

NOU 1979:42 Forbrukertjenester
Ot.prp.nr.29 (1988-1989) Om lov om håndverkertjenester m.m. for forbrukere
Rt. 1970 s. 1059

Video om håndverkertjenesteloven § 28

Lovteksten

§ 28. Erstatningsansvar for forsinkelse og mangel.

(1) Forbrukeren kan kreve erstatning for tap som følge av forsinkelse eller mangel. Dette gjelder likevel ikke i den grad det godtgjøres at tapet skyldes en hindring som er utenfor tjenesteyterens kontroll, og som tjenesteyteren ikke med rimelighet kunne ventes å ha tatt i betraktning på avtaletiden eller å unngå eller overvinne følgene av.

(2) Beror tapet på en tredjeperson som tjenesteyteren bruker til å utføre tjenesten, er tjenesteyteren fri for ansvar bare om også tredjepersonen ville vært fritatt etter regelen i (1).

(3) For skade på annet enn den ting eller eiendomsdel tjenesten gjelder eller på annet enn noe som har nær og direkte sammenheng med det tingen eller eiendomsdelen forutsettes brukt til, kan forbrukeren kreve erstatning med mindre tjenesteyteren godtgjør at tapet ikke skyldes feil eller forsømmelse på tjenesteyterens side.

Kilde

Håndverkertjenesteloven § 28 med lovkommentar

lovkommentar