Håndverkertjenesteloven § 29

Håndverkertjenesteloven § 29 regulerer tjenesteyterens erstatningsansvar for tap som skyldes andre forhold enn mangel og forsinkelse, sml. håndverkertjenesteloven § 28.

Kort forklart

Det gjelder som hovedregel et kontrollansvar for tjenesteyteren i de tilfeller hvor ting eller eiendom er påført skade mens den var i tjenesteyterens varetekt eller for øvrig under hans kontroll. Dette vil være særlig aktuelt hvor arbeidet utføres hos tjenesteyteren. Tjenesteyteren vil også være ansvarlig for øvrige tap i forbindelse med tjenesteoppdraget, som ikke skyldes forsinkelse eller mangel, dersom tapet skyldes feil eller forsømmelse fra hans side. Tjenesteyteren kan ikke avtale seg bort fra ansvaret etter bestemmelsen.

Relevante rettskilder

NOU 1979:42 Forbrukertjenester
Ot.prp.nr.29 (1988-1989) Om lov om håndverkertjenester m.m. for forbrukere

Video om håndverkertjenesteloven § 29

Lovteksten

§ 29. Annet erstatningsansvar.

(1) Reglene i § 28 gjelder tilsvarende dersom ting eller eiendom er påført skade mens den var i tjenesteyterens varetekt eller for øvrig under tjenesteyterens kontroll.

(2) For tap ellers i forbindelse med tjenesteoppdraget som ikke er en følge av forsinkelse eller mangel, er tjenesteyteren ansvarlig når tapet skyldes feil eller forsømmelse på tjenesteyterens side.

Kilde

Håndverkertjenesteloven § 29 med lovkommentar

lovkommentar