Håndverkertjenesteloven § 3

Håndverkertjenesteloven § 3 regulerer lovens fravikelighet. Loven kan bare fravikes i de tilfeller hvor det kommer forbrukeren til gode. 

Kort forklart

Håndverkertjenesteloven kan bare fravikes i de tilfeller hvor det kommer forbrukeren til gode. Det er dermed ikke adgang til å avtale dårligere forbrukervilkår enn det som fremgår av loven. Dette er begrunnet i et hensyn til forbrukervern, ettersom forbrukeren regnes for å være den svakere parten i avtale med en næringsdrivende håndverker. En næringsdrivende håndverker regnes for å være den profesjonelle parten, som har større kompetanse om det arbeidet som utføres, og dermed i større grad kan påvirke vilkårene for avtalen eller oppdraget. Loven er ikke til hinder for at det avtales vilkår som gir forbrukeren bedre rettigheter.

Relevante rettskilder

Ot.prp.nr.29 (1988-1989) Om lov om håndverkertjenester m.m. for forbrukere

Video om håndverkertjenesteloven § 3

Lovteksten

§ 3. Ufravikelighet.

Det kan ikke avtales eller gjøres gjeldende vilkår som er ugunstigere for forbrukeren enn det som følger av bestemmelsene i loven her.

Kilde:

Håndverkertjenesteloven § 3 med lovkommentar

lovkommentar