Håndverkertjenesteloven § 31

Håndverkertjenesteloven § 31 åpner for å avgjøre erstatningsansvaret ved standarderstatningsutmålinger. Bestemmelsen gjelder bare tap som skyldes forsinkelse.

Kort forklart

Utmålingen av erstatningen kan gjøres gjennom standarderstatningsutmåling i stedet for utmåling etter håndverkertjenesteloven § 30. Partene kan avtale en normalerstatning som tjenesteyteren skal betale for tap og ulempe som følge av forsinkelse. Normalerstatningen skal dekke tap og ulemper som forholdet vanligvis medfører for forbrukeren. Hvis tjenesteyteren har opptrådt grovt uaktsomt, forsømt å begrense tapet eller det foreligger andre særlige grunner, kan forbrukeren velge å kreve utmåling av erstatning etter håndverkertjenesteloven § 30. En «særlig grunn» kan være at forbrukeren lider et vesentlig større tap enn normalt, eller at tapet er av særlig stor betydning for ham. Han vil da kunne få dekket sitt faktiske tap, og ikke bare det tap som dekkes av en avtalt normalerstatning.

Relevante rettskilder

NOU 1979:42 Forbrukertjenester
Ot.prp.nr.29 (1988-1989) Om lov om håndverkertjenester m.m. for forbrukere

Video om håndverkertjenesteloven § 31

Lovteksten

§ 31. Normalerstatning for forsinkelse.

(1) Avtalen kan fastsette en normalerstatning som tjenesteyteren skal betale som erstatning for tap og ulempe som følge av forsinkelse. Slik avtalt normalerstatning må dekke det tap og de ulemper som forholdet vanligvis fører med seg for forbrukeren. Selv om det ikke er avtalt, kan forbrukeren kreve normalerstatning i samsvar med alminnelig praksis i bransjen.

(2) Dersom tjenesteyteren har opptrådt grovt aktløst eller for øvrig i strid med redelighet og god tro, har forsømt å begrense tapet, eller det foreligger andre særlige grunner, kan forbrukeren i stedet kreve erstatningen utmålt etter § 30.

Kilde

Håndverkertjenesteloven § 31 med lovkommentar

lovkommentar