Håndverkertjenesteloven § 33

Håndverkertjenesteloven § 33 regulerer tjenesteyterens krav på pristillegg for tilleggsarbeid. Bestemmelsen regulerer også tjenesteyterens rett på pristillegg for ekstra materialer og arbeid som skyldes uforutsette forhold på forbrukerens side. 

Kort forklart

Tjenesteyteren kan kreve pristillegg for tilleggsarbeid, når det godtgjøres at arbeidet ikke omfattes av oppdraget og er utført i samsvar med håndverkertjenesteloven § 9. Videre kan tjenesteyteren også kreve pristillegg for ekstra materialer og arbeid som skyldes uforutsette forhold på forbrukerens side. Et slikt forhold kan for eksempel være uriktige opplysninger fra forbrukeren, som resulterer i et for lavt pristilbud. Beregningen av pristillegget kan følge av avtalen mellom partene.

Relevante rettskilder

Ot.prp.nr.29 (1988-1989) Om lov om håndverkertjenester m.m. for forbrukere

Video om håndverkertjenesteloven § 33

Lovteksten

§ 33. Pristillegg.

Tjenesteyteren kan kreve pristillegg reknet ut etter § 32 for

(a) tilleggsarbeid, når det godtgjøres at arbeidet ikke omfattes av oppdraget og er utført i samsvar med § 9,

(b) ekstra materialer og arbeid som skyldes uforutsette forhold på forbrukerens side.

Kilde

Håndverkertjenesteloven § 33 med lovkommentar

lovkommentar