Håndverkertjenesteloven § 34

Håndverkertjenesteloven § 34 regulerer spørsmålet om det skal betales for forundersøkelse for å klarlegge om en tjeneste skal bestilles.

Kort forklart

Hvis det skal foretas en undersøkelse for å klarlegge om en tjeneste skal bestilles eller ikke, skal forbrukeren bare betale for arbeidet hvis dette er opplyst eller tatt forbehold om på forhånd. Bestemmelsen regulerer bare rene forundersøkelser – undersøkelser om omfanget eller prisen som ledd i selve tjenesten følger vanlige regler om prisfastsettelse. Hvis prisen for forundersøkelse ikke er avtalt, må den beregnes på grunnlag av reglene om prisfastsettelse i håndverkertjenesteloven § 32.

Relevante rettskilder

Ot.prp.nr.29 (1988-1989) Om lov om håndverkertjenester m.m. for forbrukere

Video om håndverkertjenesteloven § 34

Lovteksten

§ 34. Forundersøkelse o.l.

Skal det foretas en forberedende undersøkelse eller liknende arbeid for å klarlegge om en tjeneste skal bestilles, skal forbrukeren bare betale for arbeidet dersom det er opplyst eller tatt forbehold om det på forhånd.

Kilde

Håndverkertjenesteloven § 34 med lovkommentar

lovkommentar