Håndverkertjenesteloven § 35

Håndverkertjenesteloven § 35 regulerer hvem som har betalingsrisikoen når arbeid eller materialer blir rammet av et uhell.

Kort forklart

Forbrukeren skal ikke betale for arbeid eller materialer som går tapt eller blir skadet ved en hendelse som ikke skyldes forhold på hans side, og som inntrer før tiden for mangelbedømmelse. Bestemmelsen gjelder bare betalingsrisikoen for selve tjenesten. Risikoen for tingen eller den faste eiendommen som tjenesten er knyttet til, vil fremdeles ligge hos forbrukeren. Tjenesteyteren kan imidlertid bli erstatningsansvarlig for skade på tingen eller eiendommen etter §§ håndverkertjenesteloven 28 eller 29.

Relevante rettskilder

Ot.prp.nr.29 (1988-1989) Om lov om håndverkertjenester m.m. for forbrukere

Video om håndverkertjenesteloven § 35

Lovteksten

§ 35. Betaling ved uhell.

Forbrukeren skal ikke betale for arbeid eller materialer som går tapt eller blir skadd ved en hending som ikke skyldes forhold på forbrukerens side, og som inntrer før tiden for mangelbedømmelse etter § 20 (1) og (2).

Kilde

Håndverkertjenesteloven § 35 med lovkommentar

lovkommentar