Håndverkertjenesteloven § 36

Håndverkertjenesteloven § 36 inneholder regler om spesifisert regning, forbud mot særskilte faktureringsgebyrer m.m., og om den bindende virkningen av mottatt regning. Bestemmelsen sier noe om hvilke krav som kan stilles til regningen for arbeidet, og hvilke gebyr som kan og ikke kan kreves.

Kort forklart

Hvis forbrukeren krever det, plikter tjenesteyteren å skrive spesifisert regning. Regningen skal gjøre det mulig for forbrukeren å bedømme arten og omfanget av arbeidet. Hvis det ikke er satt noen fast pris for tjenesten, skal det også fremgå av regningen hvordan prisen er beregnet. Pristillegg etter håndverkertjenesteloven § 33 må angis særskilt. Tjenesteyteren kan ikke kreve bestillingsgebyr, ordregebyr, ekspedisjonsgebyr, gebyr for skriving og sending av regning eller liknende i tillegg til prisen for tjenesten. Forbrukeren er bundet av den prisen som følger av regningen, med mindre han innen rimelig tid sier ifra om at han ikke godtar prisen.

Relevante rettskilder

NOU 1979:42 Forbrukertjenester
Ot.prp.nr.29 (1988-1989) Om lov om håndverkertjenester m.m. for forbrukere

Video om håndverkertjenesteloven § 36

Lovteksten

§ 36. Rekning og gebyrer.

(1) Forbrukeren kan kreve at tjenesteyteren skriver rekning. Rekningen skal gjøre det mulig for forbrukeren å bedømme arten og omfanget av arbeidet og materialer som er brukt. I den utstrekning tjenesten ikke er utført til fast pris, skal det også gå fram hvordan prisen er reknet ut. Pristillegg etter § 33 skal særskilt angis.

(2) Tjenesteyteren kan ikke kreve bestillingsgebyr, ordregebyr, ekspedisjonsgebyr, gebyr for skriving og sending av rekning e.l. i tillegg til prisen for tjenesten.

(3) En forbruker som har fått rekning, er bundet av den prisen som er oppført, om forbrukeren ikke innen rimelig tid sier fra at prisen ikke blir godtatt. Dette gjelder likevel ikke når en lavere pris følger av avtale eller den oppførte prisen er urimelig.

Kilde

Håndverkertjenesteloven § 36 med lovkommentar

lovkommentar