Håndverkertjenesteloven § 37

Håndverkertjenesteloven § 37 inneholder regler om betalingstiden for håndverkertjenesten.

Kort forklart

Hvis betalingstiden ikke følger av avtalen mellom partene, skal forbrukeren betale når tjenesteyteren krever det, etter at tjenesten er utført. Betalingen må skje umiddelbart etter mottakelsen av påkravet, eventuelt mottakelsen av spesifisert regning. Hvis betalingstiden følger av avtalen, må forbrukeren betale uoppfordret. Hvis forbrukeren har krevd spesifisert regning etter håndverkertjenesteloven § 36, plikter han ikke å betale før denne regningen er mottatt. Forbrukeren må ha krevd den spesifiserte regningen i tilstrekkelig tid før forfall. Forbrukeren blir ikke bundet av regningen hvis den oppgitte prisen fremstår som urimelig eller ikke stemmer med den avtalte prisen.

Relevante rettskilder

NOU 1979:42 Forbrukertjenester
Ot.prp.nr.29 (1988-1989) Om lov om håndverkertjenester m.m. for forbrukere

Video om håndverkertjenesteloven § 37

Lovteksten

§ 37. Betalingstid.

(1) Følger ikke betalingstiden av avtalen, skal forbrukeren betale når tjenesteyteren krever det etter at tjenesten er utført.

(2) En forbruker som i tilstrekkelig tid før forfall har krevd spesifisert rekning etter § 36, plikter ikke å betale før rekningen er mottatt.

Kilde

Håndverkertjenesteloven § 37 med lovkommentar

lovkommentar