Håndverkertjenesteloven § 38

Håndverkertjenesteloven § 38 regulerer forbrukerens medvirkningsplikt. Tjenesteyteren er vanligvis avhengig av at forbrukeren medvirker til at tjenesten skal kunne utføres, ved at han for eksempel stiller sin eiendom til tjenesteyterens disposisjon eller leverer den aktuelle gjenstanden som tjenesten skal utføres på.

Kort forklart

Forbrukeren skal yte slik medvirkning som det er rimelig å forvente for at tjenesteyteren skal kunne utføre tjenesten. Mer eller mindre omfattende medvirkningsplikter kan avtales mellom partene. En sentral del av forbrukerens medvirkningsplikt er at han må overta tingen som tjenesteyteren utfører arbeid på, enten ved å hente eller motta den. Dette er aktuelt ved for eksempel reparasjonsoppdrag. Det kan følge av avtalen eller av omstendighetene for øvrig at tjenesteyteren skal sende eller bringe gjenstanden til forbrukeren.

Hvis forbrukeren avbestiller tjenesten i medhold av håndverkertjenesteloven § 39, faller medvirkningsplikten bort.

Relevante rettskilder

Ot.prp.nr.29 (1988-1989) Om lov om håndverkertjenester m.m. for forbrukere

Video om håndverkertjenesteloven § 38

Lovteksten

§ 38. Forbrukerens medvirkning m.m.

Forbrukeren skal

(a) yte slik medvirkning som det er rimelig å vente for at tjenesteyteren skal kunne utføre tjenesten

(b) overta ting som er hos tjenesteyteren ved å hente eller motta den.

Kilde

Håndverkertjenesteloven § 38 med lovkommentar

lovkommentar