Håndverkertjenesteloven § 39

Håndverkertjenesteloven § 39 regulerer forbrukerens adgang til å avbestille tjenesten. Bestemmelsen slår fast utgangspunktet om at forbrukeren har en generell rett til å avbestille tjenesten innen den er sluttført.

Kort forklart

Hvis avtale om utføring av tjenesten er inngått, men arbeidet ikke er påbegynt, kan forbrukeren tilbakekalle oppdraget helt eller delvis. Tilsvarende gjelder hvis arbeidet er påbegynt. Da skal tjenesteyteren innstille arbeidet så snart som mulig. Tjenesteyteren kan ikke motsette seg at forbrukeren tilbakekaller en del av oppdraget, men opprettholder resten i henhold til avtalen. Tjenesteyteren kan kreve dekket de kostnadene som han får med å avslutte arbeidet, jf. håndverkertjenesteloven § 40.

Tjenesteyteren kan likevel utføre arbeidet så langt det er nødvendig for å sikre tilbakeholds- og salgsretten. Dersom forbrukeren stiller sikkerhet for sine forpliktelser, vil tjenesteyteren måtte stanse sitt arbeid.

Relevante rettskilder

NOU 1979:42 Forbrukertjenester
Ot.prp.nr.29 (1988-1989) Om lov om håndverkertjenester m.m. for forbrukere

Video om håndverkertjenesteloven § 39

Lovteksten

§ 39. Avbestillingsadgangen.

(1) Forbrukeren kan tilbakekalle oppdraget helt eller delvis. Er arbeidet påbegynt, kan forbrukeren kreve at tjenesteyteren så snart som mulig innstiller arbeidet helt eller delvis.

(2) Tjenesteyteren kan likevel utføre arbeidet så langt det er nødvendig for å sikre tilbakeholds- og salgsretten etter §§ 46 og 47 (2), dersom forbrukeren ikke betaler eller stiller betryggende sikkerhet for tjenesteyterens krav etter § 40.

Kilde

Håndverkertjenesteloven § 39 med lovkommentar

lovkommentar