Håndverkertjenesteloven § 40

Håndverkertjenesteloven § 40 regulerer det økonomiske oppgjøret mellom partene når forbrukeren avbestiller tjenesten.

Kort forklart

Når en del av tjenesten er utført eller blir utført i henhold til håndverkertjenesteloven § 39, kan tjenesteyteren kreve vederlag som tilsvarer det prisen ville utgjøre dersom oppdraget bare omfattet denne delen av tjenesten. Hvis tjenesteyteren lider et tap som følge av avbestillingen, kan han kreve å få dette erstattet. Tjenesteyteren vil imidlertid vanligvis ikke lide noe ytterligere tap, ettersom han får vederlag for den allerede utførte delen av tjenesten. Det gjelder også tre unntak fra tjenesteyterens rett på erstatning. Partene kan avtale en normalerstatning ved avbestilling fra forbrukerens side. Dette kan være praktisk, særlig ved standardavtaler. Normalerstatningen skal være rimelig, sett i forhold til de øvrige erstatningsreglene og bransjenormene.

Relevante rettskilder

NOU 1979:42 Forbrukertjenester
Ot.prp.nr.29 (1988-1989) Om lov om håndverkertjenester m.m. for forbrukere

Video om håndverkertjenesteloven § 40

Lovteksten

§ 40. Avbestillingsansvaret.

(1) For del av tjenesten som er utført eller blir utført i samsvar med § 39, kan tjenesteyteren kreve vederlag som svarer til det prisen ville utgjøre dersom oppdraget bare omfattet denne del (jf § 32).

(2) Tjenesteyteren kan videre kreve erstatning for tap som følge av avbestillingen. Dette gjelder også tapt fortjeneste så langt det godtgjøres at det ikke var mulig å oppnå en tilsvarende fortjeneste ved oppdrag for andre. Ved utmålingen av erstatningen gjelder ellers reglene i § 30 (1) til (3) tilsvarende. Erstatning etter leddet her kan likevel ikke kreves dersom det godtgjøres at

(a) forbrukeren ikke har bruk for tjenesten fordi den ting eller eiendom tjenesten gjelder går tapt eller skades vesentlig på grunn av uforutsette forhold utenfor forbrukerens kontroll,

(b) lov, inngrep av offentlig myndighet eller andre tilsvarende uforutsette forhold utenfor forbrukerens kontroll er til hinder for at forbrukeren nyttiggjør seg tjenesten, eller

(c) forbrukeren ikke kan betale eller yte nødvendig medvirkning på grunn av uforutsett hindring utenfor forbrukerens kontroll.

(3) Avtalen kan isteden fastsette en normalerstatning (avbestillingsgebyr)​ som skal betales dersom forbrukeren tilbakekaller oppdraget eller krever arbeidet innstilt, såframt erstatningen på bakgrunn av reglene i (1) og (2) er rimelig. Unntakene fra erstatningsplikten i (2) fjerde punktum for arbeid som ikke utføres, gjelder tilsvarende.

Kilde

Håndverkertjenesteloven § 40 med lovkommentar

lovkommentar