Håndverkertjenesteloven § 41

Håndverkertjenesteloven § 41 inneholder en oversikt over tjenesteyterens krav ved forsinket betaling eller medvirkning fra forbrukeren.

Kort forklart

Bestemmelsen gir en oversikt over hvilke krav tjenesteyteren kan gjøre gjeldende dersom forbrukeren ikke betaler til rett tid eller medvirker til oppfyllelsen av avtalen. Merk at begrepet «medvirkning» etter denne bestemmelsen ikke omfatter forbrukerens plikt til å overta tingen. Med «medvirkning» menes her den medvirkningen fra forbrukeren som muliggjør tjenesteyterens utføring av tjenesten.

Relevante rettskilder

Ot.prp.nr.29 (1988-1989) Om lov om håndverkertjenester m.m. for forbrukere

Video om håndverkertjenesteloven § 41

Lovteksten

§ 41. Tjenesteyterens krav ved forsinkelse.

Ved forsinket betaling eller medvirkning fra forbrukeren som ikke skyldes forhold på tjenesteyterens side, kan tjenesteyteren

(a) stanse arbeidet og kreve kostnadene og annet tap ved stansingen erstattet etter § 42,

(b) heve etter § 43 for den del av tjenesten som står igjen, og kreve oppgjør ved heving etter § 44,

(c) kreve rente og rentetaperstatning for tap på grunn av forsinket betaling etter § 45, og

(d) holde tilbake og eventuelt selge etter §§ 46 og 47 den tingen arbeidet gjelder, og kreve erstatning for kostnadene ved omsorgen.

Kilde

Håndverkertjenesteloven § 41 med lovkommentar

lovkommentar