Håndverkertjenesteloven § 42

Håndverkertjenesteloven § 42 regulerer tjenesteyterens rett til å stanse arbeidet ved forsinket betaling eller medvirkning fra forbrukerens side. Bestemmelsen hjemler også hans rett til erstatning for kostnader og tap som følge av stansingen.

Kort forklart

Tjenesteyteren kan stanse arbeidet i påvente av betaling hvis forbrukeren skal betale på forskudd, eller delbetale under utføringen av tjenesten. Når forbrukeren betaler, skal tjenesteyteren gjenoppta arbeidet så fort som mulig. Hvis tjenesteyteren overskrider stansingsretten, kan han bli rammet av forsinkelsesvirkninger eller bli erstatningsansvarlig etter håndverkertjenesteloven § 29. Dersom tjenesteyteren pådrar seg kostnader eller annet tap i forbindelse med stansingen, kan han kreve dette erstattet. Bestemmelsen gjelder tilsvarende hvis forbrukeren ikke yter nødvendig medvirkning ved utføringen av tjenesten. Tester håndverkertjenesteloven § 41.

Relevante rettskilder

NOU 1979:42 Forbrukertjenester
Ot.prp.nr.29 (1988-1989) Om lov om håndverkertjenester m.m. for forbrukere

Video om håndverkertjenesteloven § 42

Lovteksten

§ 42. Stansing av arbeidet.

(1) Skal det betales på forskott eller i deler under utføringen av tjenesten, og betaler ikke forbrukeren i rett tid, kan tjenesteyteren stanse arbeidet i påvente av betaling. Er utføringen påbegynt, skal tjenesteyteren likevel i rimelig utstrekning utføre arbeid som ikke kan utsettes uten fare for vesentlig skade for forbrukeren.

(2) Stanser tjenesteyteren arbeidet, kan kostnadene og annet tap i forbindelse med stansingen kreves erstattet. Dette gjelder likevel ikke i den grad det godtgjøres at forsinkelsen skyldes uforutsett hindring utenfor forbrukerens kontroll. Ved utmålingen av erstatningen gjelder reglene i § 30 (1) til (3) tilsvarende.

(3) Reglene i (1) og (2) gjelder tilsvarende dersom forbrukeren ikke yter nødvendig medvirkning ved utføringen av tjenesten.

Kilde

Håndverkertjenesteloven § 42 med lovkommentar

lovkommentar