Håndverkertjenesteloven § 43

Håndverkertjenesteloven § 43 regulerer tjenesteyterens rett til å heve avtalen dersom betalingen er forsinket eller forbrukeren ikke medvirker til utføringen av tjenesten.

Kort forklart

Tjenesteyteren kan heve avtalen for den delen av tjenesten som gjenstår ved forsinket betaling eller medvirkning fra forbrukeren. Han vil da ha rett til en forholdsmessig del av prisen for den utførte delen av tjenesten. Tjenesteyteren kan heve avtalen dersom forsinkelsen er av vesentlig betydning, forbrukeren ikke betaler eller medvirker innen en rimelig tilleggsfrist, eller hvis det allerede på forhånd er klart at slikt mislighold fra forbrukerens side vil foreligge. Når tjenesten er betalt for, kan tjenesteyteren ikke heve avtalen. Dette gjelder med mindre han melder fra til forbrukeren om det før eller straks han får vite om betalingen eller medvirkningen.

Relevante rettskilder

NOU 1979:42 Forbrukertjenester
Ot.prp.nr.29 (1988-1989) Om lov om håndverkertjenester m.m. for forbrukere

Video om håndverkertjenesteloven § 43

Lovteksten

§ 43. Heving.

(1) Ved forsinket betaling eller medvirkning fra forbrukeren kan tjenesteyteren heve avtalen for den del av tjenesten som står igjen, dersom

(a) forsinkelsen er av vesentlig betydning,

(b) forbrukeren ikke betaler eller medvirker innen en rimelig tilleggsfrist som tjenesteyteren har fastsatt for oppfyllelse, eller

(c) det allerede på forhånd er klart at forsinkelsen vil bli av vesentlig betydning eller vare ut over tilleggsfristen.

2) Når tjenesten er betalt, kan tjenesteyteren ikke heve avtalen med mindre det blir meldt fra til forbrukeren om det før eller straks tjenesteyteren fikk vite om betalingen eller medvirkningen.

Kilde

Håndverkertjenesteloven § 43 med lovkommentar

lovkommentar