Håndverkertjenesteloven § 44

Håndverkertjenesteloven § 44 regulerer hevingsoppgjøret når tjenesteyteren hever avtalen etter håndverkertjenesteloven § 43.

Kort forklart

Hvis tjenesteyteren hever avtalen, skal forbrukeren betale som ved avbestilling av tjenesten. Betalingen skal skje den dagen hevingen finner sted. Vederlaget for den utførte delen av oppdraget skal settes til prisen hvis oppdraget bare hadde omfattet den delen. Reglene i håndverkertjenesteloven § 16 tredje ledd om betaling av renter gjelder tilsvarende ved tilbakebetaling av vederlag som er mottatt. Hvis forbrukeren har forskuddsbetalt for den delen som heves, har han krav på tilbakebetaling med renter. Rentene skal løpe fra tidspunktet tjenesteyteren mottok betalingen.

Relevante rettskilder

NOU 1979:42 Forbrukertjenester
Ot.prp.nr.29 (1988-1989) Om lov om håndverkertjenester m.m. for forbrukere

Video om håndverkertjenesteloven § 44

Lovteksten

§ 44. Oppgjøret ved heving.

(1) Hever tjenesteyteren avtalen etter § 43, skal forbrukeren betale som ved avbestilling av tjenesten den dagen hevingen fant sted (§ 40).

(2) § 16 (3) om betaling av renter gjelder tilsvarende ved tilbakebetaling av vederlag som er mottatt.

Kilde

Håndverkertjenesteloven § 44 med lovkommentar

lovkommentar