Håndverkertjenesteloven § 45

Håndverkertjenesteloven § 45 fastslår at dersom vederlaget eller annet utestående beløp ikke blir betalt i tide, kan tjenesteyteren kreve rente og rentetaperstatning etter forsinkelsesrenteloven.

Kort forklart

Hvis partene har avtalt forfallsdag for kravet, vil renten løpe fra denne forfallsdagen, se forsinkelsesrenteloven § 2 første ledd andre punktum. I tilfeller hvor tjenesteyteren krever betaling etter håndverkertjenesteloven § 37, vil renten løpe fra en måned etter at tjenesteyteren sender forbrukeren et skriftlig påkrav om betaling. Påkravet må være skriftlig for at renten skal begynne å løpe. Tjenesteyteren kan ikke kreve gebyrer eller andre gjennomsnittsberegnede tapsposter i tillegg til forsinkelsesrenten, se renteloven § 4 bokstav c. I slike tilfeller må han følge reglene i inkassoloven.

Relevante rettskilder

Ot.prp.nr.29 (1988-1989) Om lov om håndverkertjenester m.m. for forbrukere

Video om håndverkertjenesteloven § 45

Lovteksten

§ 45. Rente og rentetaperstatning.

Betales ikke prisen eller annet utestående beløp i tide, kan tjenesteyteren ved forsinket betaling kreve rente og rentetaperstatning etter lov av 17. desember 1976 nr. 100 om renter ved forsinket betaling m.m.

Kilde

Håndverkertjenesteloven § 45 med lovkommentar

lovkommentar