Håndverkertjenesteloven § 46

Håndverkertjenesteloven § 46 regulerer tjenesteyterens tilbakeholdsrett ved forsinket betaling.

Kort forklart

Hvis tjenesten gjelder en ting som er overgitt til tjenesteyteren, og forbrukeren ikke betaler vederlaget til rett tid, kan tjenesteyteren holde tingen tilbake inntil forbrukeren betaler eller stiller betryggende sikkerhet for kravet. Tilbakeholdsretten gjelder bare løsøreting, og tingen må være hos tjenesteyteren. Tjenesten må «gjelde» tingen som skal tilbakeholdes. Tjenesteyterens krav kan være krav på betaling av vederlaget, erstatning etter stansing, avbestilling eller heving. Det må være en sammenheng mellom tingen som holdes tilbake og kravet som skal sikres. Tingen kan holdes tilbake frem til forbrukeren betaler eller stiller betryggende sikkerhet for kravet, for eksempel ved garanti.

Relevante rettskilder

NOU 1979:42 Forbrukertjenester 
Ot.prp.nr.29 (1988-1989) Om lov om håndverkertjenester m.m. for forbrukere

Video om håndverkertjenesteloven § 46

Lovteksten

§ 46. Tilbakeholdsrett.

Gjelder tjenesten en ting som er overgitt til eller som ellers er hos tjenesteyteren, og betaler forbrukeren ikke i rett tid det tjenesteyteren kan kreve etter oppdraget, kan tjenesteyteren holde tingen tilbake inntil forbrukeren betaler eller stiller betryggende sikkerhet for kravet.

Kilde

Håndverkertjenesteloven § 46 med lovkommentar

lovkommentar