Håndverkertjenesteloven § 47

Håndverkertjenesteloven § 47 regulerer tjenesteyterens omsorgsplikt for ting som er i hans besittelse dersom han benytter seg av sin tilbakeholdsrett, eller dersom forbrukeren forsømmer å overta tingen til rett tid. Bestemmelsen inneholder også en regel om tjenesteyterens salgsrett.

Kort forklart

Tjenesteyteren skal dra tilbørlig omsorg over ting som han holder tilbake etter håndverkertjenesteloven § 46, eller som ikke blir overtatt til rett tid av forbrukeren. Tjenesteyteren må sørge for at tingen bevares i sin aktuelle tilstand, ikke blir skadet, slitt eller blir borte. Hvis tjenesteyteren forsømmer omsorgsplikten, og tingen blir skadet, vil dette kunne anses som mangel ved tjenesten. Forbrukeren vil i så fall kunne fremme erstatningskrav etter håndverkertjenesteloven § 29. Tjenesteyteren kan kreve forsvarlige kostnader ved omsorgen dekket av forbrukeren. Hvis tingen ikke blir hentet, har tjenesteyteren rett til å selge den. Salgsretten gjelder også selv om det ikke er utført noe arbeid på tingen.

Relevante rettskilder

NOU 1979:42 Forbrukertjenester 
Ot.prp.nr.29 (1988-1989) Om lov om håndverkertjenester m.m. for forbrukere

Video om håndverkertjenesteloven § 47

Lovteksten

§ 47. Omsorgsplikt og salgsrett.

(1) Tjenesteyteren skal dra tilbørlig omsorg for ting som blir holdt tilbake etter § 46 eller som ikke blir overtatt i rett tid av forbrukeren. Tjenesteyteren kan kreve forsvarlige kostnader ved omsorgen dekket av forbrukeren.

(2) Tjenesteyteren kan selge ting som nevnt etter reglene i lov av 29. mai 1953 nr. 1 om rett for handverkarar o.a. til å selja ting som ikkje vert henta.

Kilde

Håndverkertjenesteloven § 47 med lovkommentar

lovkommentar