Håndverkertjenesteloven § 5

Håndverkertjenesteloven § 5 regulerer tjenesteyterens plikter i tilknytning til utføringen av arbeidet og materialene som skal benyttes. Bestemmelsen stiller krav til fagmessig utføring, og kvalitetskrav til materialene.

Kort forklart

At arbeidet skal utføres fagmessig, innebærer at det må utføres på en måte som de fleste fagmenn vil gå god for. Tjenesten skal ytes på en fagmessig forsvarlig måte. Videre plikter tjenesteyteren å ivareta forbrukerens interesser. Dette innebærer vanligvis at forbrukeren må få nødvendig informasjon om arbeidet, samt at arbeidet må være i samsvar med forbrukerens budsjett og tidsramme. Materialene som skal benyttes i arbeidet, må være av vanlig god kvalitet. Hvis prisen for tjenesten ikke er avtalt, og tjenesten kan utføres på flere ulike måter, skal tjenesteyteren velge den rimeligste og mest tilfredsstillende måten. Ved uklarhet rundt dette plikter tjenesteyteren å få situasjonen avklart gjennom k0mmunikasjon med forbrukeren.

Relevante rettskilder

NOU 1979:42 Forbrukertjenester
Ot.prp.nr.29 (1988-1989) Om lov om håndverkertjenester m.m. for forbrukere

Video om håndverkertjenesteloven § 5

Lovteksten

§ 5. Utføring og materialer.

 Tjenesteyteren skal utføre tjenesten fagmessig og ellers vareta forbrukerens interesser med tilbørlig omsorg. I den utstrekning forholdene tilsier det skal tjenesteyteren veglede eller samrå seg med forbrukeren.

 Utføringen omfatter levering av de materialer som trengs, når annet ikke følger av avtale eller forholdene. Leverte materialer skal være av vanlig god kvalitet, når ikke annet følger av avtale.

 Er prisen ikke avtalt og tjenesten kan utføres tilfredsstillende på flere måter, skal tjenesteyteren utføre den på rimeligste måte dersom det ikke er mottatt beskjed om noe annet. Forsømmer tjenesteyteren dette, reduseres prisen etter § 32 (4).

Kilde

Håndverkertjenesteloven § 5 med lovkommentar

lovkommentar