Håndverkertjenesteloven § 6

Håndverkertjenesteloven § 6 slår fast at tjenesten må utføres i samsvar med de sikkerhetskrav som er fastsatt i, eller i medhold av lov. Hvis resultatet ikke tilfredsstiller kravene i loven, foreligger det en mangel etter håndverkertjenesteloven § 17.

Kort forklart

Tjenester etter håndverkertjenesteloven skal utføres i samsvar med de sikkerhetskrav som er fastsatt i, eller i medhold av lov. Dette omfatter sikkerhetskrav fastsatt i forskrifter, samt ved individuelle avgjørelser i medhold av loven. Hvis tjenesten som forbrukeren ønsker utført, strider mot slike sikkerhetskrav, har tjenesteyteren et ansvar for å ikke utføre oppdraget. Han kan også veilede forbrukeren, slik at oppdraget kan bli rettmessig utført.

Relevante rettskilder

NOU 1979:42 Forbrukertjenester
Ot.prp.nr.29 (1988-1989) Om lov om håndverkertjenester m.m. for forbrukere

Video om håndverkertjenesteloven § 6

Lovteksten

6. Offentlige sikkerhetskrav.

Tjenesten skal utføres i samsvar med sikkerhetskrav fastsatt i lov eller i medhold av lov.

Kilde

Håndverkertjenesteloven § 6 med lovkommentar

lovkommentar