Håndverkertjenesteloven § 7

Håndverkertjenesteloven § 7 regulerer tjenesteyterens plikt til å fraråde at tjenesten ytes i ulike typesituasjoner. Frarådingsplikten har sammenheng med tjenesteyterens ansvar overfor forbrukeren etter håndverkertjenesteloven § 5.

Kort forklart

Bestemmelsen regulerer først og fremst tjenesteyterens frarådingsplikt i forkant av avtaleinngåelsen, før arbeidet blir påbegynt. Tjenesteyteren skal gi forbrukeren beskjed dersom han antar at prisen for arbeidet vil stå i misforhold til verdien av det ferdige produktet. Tilsvarende gjelder dersom han antar at tjenesten for øvrig ikke vil være til rimelig nytte for forbrukeren. Et eksempel er at reparasjonen vil koste mer enn hva et nytt produkt er verdt.

Videre plikter tjenesteyteren å fraråde arbeid som er i ferd med å bli utført, dersom han har grunn til å tro at prisen vil overgå forbrukers prisforventninger i betydelig grad. Tilsvarende gjelder dersom tjenesteyteren under utføringen kommer i tvil om forbrukeren fortsatt har interesse av at tjenesten ytes som avtalt. Konsekvensene av at frarådingsplikten ikke overholdes, reguleres av håndverkertjenesteloven § 8.

Relevante rettskilder

NOU 1979:42 Forbrukertjenester
Ot.prp.nr.29 (1988-1989) Om lov om håndverkertjenester m.m. for forbrukere

Video om håndverkertjenesteloven § 7

Lovteksten

§ 7. Plikt til å frarå.

1) Dersom tjenesteyteren før avtale er inngått eller før arbeidet er påbegynt, må anta at prisen for en reparasjon vil stå i misforhold til det tingen er verd i reparert stand, eller for øvrig at tjenesten ikke vil bli til rimelig nytte for forbrukeren, skal tjenesteyteren orientere forbrukeren om det.

(2) Dersom tjenesteyteren under utføringen får grunn til å anta at prisen vil bli betydelig høyere enn forbrukeren måtte vente, eller grunn til å tvile på om forbrukeren fortsatt har interesse av å få tjenesten utført som forutsatt, skal tjenesteyteren kontakte forbrukeren. Er forbrukeren ikke å treffe eller mottar tjenesteyteren av andre grunner ikke beskjed, skal tjenesteyteren stanse arbeidet dersom dette må antas å være i forbrukerens interesse.

Kilde

Håndverkertjenesteloven § 7 med lovkommentar

lovkommentar