Håndverkertjenesteloven § 8

Håndverkertjenesteloven § 8 regulerer rettsvirkningen av at tjenesteyteren ikke overholder sin frarådingsplikt etter håndverkertjenesteloven § 7

Kort forklart

Rettsvirkningen av at tjenesteyteren ikke overholder sin frarådingsplikt etter håndverkertjenesteloven § 7, er at forbrukerens betalingsplikt bortfaller. Forutsetningen for at rettsvirkningen skal inntre er at forbrukeren hadde latt vær å bestille, eller avbestilt tjenesten, dersom han var kjent med de forholdene som burde ha utløst tjenesteyterens frarådingsplikt. Tjenesteyteren kan likevel kreve at forbrukeren betaler for tjenesten, dersom det er rimelig, og den totale summen ikke overstiger verdien som det utførte arbeidet har for forbrukeren. Dette vil i praksis gjelde betaling for arbeidstimer og deler/materialer. Ved vurderingen av om forbrukeren likevel skal betale for tjenesten, må man se på hvorvidt tjenesteyteren kan klandres for å ha brutt sin frarådingsplikt, og hvilken nytte forbrukeren har av det arbeidet som er utført.

Relevante rettskilder

Ot.prp.nr.29 (1988-1989) Om lov om håndverkertjenester m.m. for forbrukere

Video om håndverkertjenesteloven § 8

Lovteksten

§ 8 Unnlatt fraråding

(1) Har tjenesteyteren ikke underrettet forbrukeren eller stanset arbeidet i samsvar med § 7, og det må antas at forbrukeren ellers hadde latt være å bestille eller hadde avbestilt tjenesten, kan tjenesteyteren ikke kreve betaling i videre utstrekning enn om forbrukeren hadde latt være å bestille eller hadde avbestilt.

 (2) Kostnader som ikke dekkes etter første ledd, kan tjenesteyteren likevel kreve dekket så langt det er rimelig og den samlete betaling ikke overstiger verdien som det utførte arbeid har for forbrukeren.

Kilde

Håndverkertjenesteloven § 8 med lovkommentar

lovkommentar