Håndverkertjenesteloven § 9

Håndverkertjenesteloven § 9 inneholder regler om tilleggsarbeid. Hvis det ved utføringen av tjenesten viser seg at det er behov for tilleggsarbeid, skal tjenesteyteren gi forbrukeren beskjed om dette.

Kort forklart

Med «tilleggsarbeid» menes arbeid som i utgangspunktet faller utenfor oppdraget, men som det er praktisk å utføre sammen med oppdraget. Hvis tjenesteyteren ser at det vil være behov for tilleggsarbeid ved utføringen av tjenesten, plikter han å gi forbrukeren beskjed om dette. Hvis tilleggsarbeidet utføres uten forbrukerens samtykke, og han ikke ønsket dette utført, vil tjenesteyteren miste sin rett på pristillegg etter håndverkertjenesteloven § 33. Tilleggsarbeid kan utføres uten forbrukerens samtykke dersom det må antas at han ønsker tilleggsarbeidet utført og prisen for tilleggsarbeidet vil være ubetydelig eller lav. Videre kan tjenesteyteren ha en plikt til å utføre tilleggsarbeid, dersom unnlatelse vil medføre fare for vesentlig skade for forbrukeren. Dette omfatter både fysisk skade på person, og materiell skade på f.eks. eiendom. Trykk på lenken nedenfor for mer utfyllende kommentarer til håndverkertjenesteloven:

https://www.eiendomsrett.no/handverkertjenesteloven/

Relevante rettskilder

NOU 1979:42 Forbrukertjenester 
Ot.prp.nr.29 (1988-1989) Om lov om håndverkertjenester m.m. for forbrukere

Video om håndverkertjenesteloven § 9

Lovteksten

§ 9. Tilleggsarbeid.

(1) Viser det seg under utføringen behov for arbeid utenfor oppdraget som det er praktisk å utføre sammen med oppdraget (tilleggsarbeid), skal tjenesteyteren kontakte forbrukeren.

(2) Er forbrukeren ikke å treffe, eller mottar tjenesteyteren av andre grunner ikke beskjed innen rimelig tid, kan tilleggsarbeidet likevel utføres dersom

(a) forbrukeren må antas å ville ha tilleggsarbeidet utført, og

(b) prisen for tilleggsarbeidet er ubetydelig i seg selv, eller den er lav i forhold til prisen for den avtalte tjenesten.

(3) Tjenesteyteren plikter i rimelig utstrekning å utføre tilleggsarbeid som ikke kan utsettes uten fare for vesentlig skade for forbrukeren.

(4) Om pristillegg for tilleggsarbeid gjelder.

Kilde

Håndverkertjenesteloven § 9 med lovkommentar

lovkommentar