Helsepersonelloven § 4

Helsepersonelloven § 4 presiserer kravet til forsvarlig yrkesutøvelse for helsepersonell.

Kort forklart

Bestemmelsen oppstiller et krav om forsvarlighet. Forsvarlighetskravet er en rettslig standard, og setter en rettslig norm for hvordan den enkelte helsepersonell bør opptre i sitt yrke. All helsehjelp skal i utgangspunktet være begrunnet i hensynet til pasientens beste. Vurderingen av hva som skal anses som forsvarlig opptreden fra helsepersonell, må foretas på bakgrunn av den aktuelle situasjonen, samt hvilke handlingsalternativer helsepersonellet hadde. Forsvarlighetsnormen må ta utgangspunkt i hva som kan forventes ut fra helsepersonellets kvalifikasjoner, arbeidets karakter og situasjonen for øvrig.

De ulike yrkesorganisasjoners normer vil kunne være veiledende for forsvarlighetsnormen i de respektive yrkesgruppene. Hva som kan forventes av helsepersonellet, har sammenheng med hvilke krav som kan stilles til autoriserte gruppers utdanning og tittel. Autorisasjon skal bidra til forutsigbarhet for pasientene.

Forsvarlighetskravet begrenser også hva andre enn kvalifisert helsepersonell kan gjøre. At de ulike gruppene helsepersonell har autorisasjon, innebærer at disse har særskilt kyndighet for yrkesutøvelse innen sine respektive områder av helsetjenesten. Leger har generelt mer behandlingskompetanse enn andre helsepersonellgrupper, og mange sykdomstilstander og behandlingsmetoder vil det derfor være forbeholdt leger å ta endelige beslutninger i. Tilsvarende vil tannleger ha den beste generelle kunnskapen innen det odontologiske fagfeltet.

Annet autorisert helsepersonell kan yte den hjelp de er kvalifisert for i samsvar med kravet til forsvarlighet. Bestemmelsen utelukker heller ikke at ikke-autorisert helsepersonell og helsepersonell uten nødvendig fagkompetanse i en nødssituasjon kan gå utover sin kompetanse, for eksempel ved å forsøke å gi livreddende helsehjelp.

Relevante rettskilder

LB-2014-158515

Ot.prp.nr. 13 (1998-1999) Lov om helsepersonell mv. (helsepersonelloven)

Lovteksten

§ 4. Forsvarlighet

Helsepersonell​ skal utføre sitt arbeid i samsvar med de krav til faglig forsvarlighet og omsorgsfull hjelp som kan forventes ut fra helsepersonellets kvalifikasjoner, arbeidets karakter og situasjonen for øvrig.

Helsepersonell skal innrette seg etter sine faglige kvalifikasjoner, og skal innhente bistand eller henvise pasienter videre der dette er nødvendig og mulig. Dersom pasientens behov tilsier det, skal yrkesutøvelsen skje ved samarbeid og samhandling med annet kvalifisert personell. Helsepersonell har plikt til å delta i arbeid med individuell plan når en pasient eller bruker har rett til slik plan etter pasient- og brukerrettighetsloven​ § 2-5.

Ved samarbeid med annet helsepersonell, skal legen og tannlegen ta beslutninger i henholdsvis medisinske og odontologiske spørsmål som gjelder undersøkelse og behandling av den enkelte pasient.

Departementet kan i forskrift bestemme at visse typer helsehjelp bare kan gis av personell med særskilte kvalifikasjoner.

Kilde

https://lovdata.no/lov/1999-07-02-64/§4

lovkommentar