Husleieloven § 1-3

Husleieloven § 1-3 regulerer bruk av standardvilkår for leieavtaler.

Kort forklart

Husleieloven har ingen særregler om standardvilkår som er utarbeidet av den ene parten eller av en organisasjon som representerer en interessegruppe. På bakgrunn av dette er derfor slike ensidige standardvilkår som hovedregel bindende, med unntak av de tilfeller der de er i strid med lovens ufravikelige regler.

Dersom leieavtalen er inngått på grunnlag av standardvilkår, eller med henvisning til standardvilkår, vil disse bli ansett som en del av avtalen. Det må senest ved avtaleinngåelsen skriftlig opplyses om eventuelle avvik fra standardvilkårene for at de ikke skal gjelde.

Relevante rettskilder

NOU 1993:4 Lov om husleieavtaler

Ot.prp.nr.82 (1997-1998) Om lov om husleieavtaler (husleieloven)

Lovteksten

§ 1-3. Standardvilkår

Er leieavtalen inngått på grunnlag av eller med henvisning til standardvilkår som er utarbeidet etter forhandlinger mellom organisasjoner for leierne og utleierne, skal det senest ved inngåelsen av avtalen opplyses skriftlig om eventuelle avvik fra standardvilkårene. Er dette ikke gjort, gjelder standardvilkårene.

Bestemmelsen i første ledd er ikke til hinder for at leier av bolig påberoper seg avtale som stiller leieren gunstigere enn det som følger av standardvilkårene.

Kilde

https://lovdata.no/NL/lov/1999-03-26-17/§1-3

lovkommentar