Husleieloven § 1-5

Husleieloven § 1-5 regulerer risikoen for sending av meldinger.

Kort forklart

Dersom en part i avtaleforholdet gir en melding i samsvar med loven og sender den på en måte som «etter forholdene er forsvarlig», kan avsenderen av meldingen gjøre gjeldende at den er gitt i tide til tross for eventuell forsinkelse eller feil. Et eksempel på en forsvarlig måte å sende en melding på, er å sende meldingen som rekommandert post. Det samme må som regel gjelde ved bruk av vanlig brevpost, med mindre avsenderen vet at brevet ikke vil komme frem. Å overlevere meldingen til mottakerens ektefelle eller en annen voksen person i husstanden, må som regel også anses forsvarlig. Et eksempel på overlevering som ikke er forsvarlig, vil være å feste brevet på mottakerens ytterdør. Les mer om husleie her.

Det er etter dette mottakeren som har risikoen for at meldingen kommer frem, så lenge den er sendt på forsvarlig vis. I samsvar med vanlige bevisregler må avsenderen kunne godtgjøre at vedkommende har sendt meldingen.

Husleieloven § 1-5 bruker uttrykket «melding», og dette uttrykket brukes i flere av lovens paragrafer (§§ 2-8, 3-8, 5-5, 5-6, 6-1, 8-2 og 8-5). Det er likevel flere andre paragrafer som ikke bruker uttrykket «melding», men som vil falle inn under regelen. Det fremgår av forarbeidene at regelen også gjelder i situasjoner der uttrykksmåten er en annen. Regelen kommer til anvendelse på flytteoppfordringer (§ 9-2 tredje ledd), protester mot oppsigelser (§ 9-8 første ledd) og  hevingserklæringer (§ 9-9 annet ledd). Regelen gjelder derimot ikke i de tilfeller der loven uttrykkelig knytter rettsvirkningene til at meldingen er kommet frem.

Relevante rettskilder

NOU 1993:4 Lov om husleieavtaler

Ot.prp.nr.82 (1997-1998) Om lov om husleieavtaler (husleieloven)

Lovteksten

§ 1-5. Risikoen for sending av meldinger

Dersom en part gir melding i samsvar med loven og sender den på en måte som etter forholdene er forsvarlig, og ikke annet framgår, kan avsenderen gjøre gjeldende at meldingen er gitt i tide selv om den blir forsinket eller ikke kommer riktig fram.

Kilde

https://lovdata.no/NL/lov/1999-03-26-17/§1-5

lovkommentar