Husleieloven § 1-6

Husleieloven § 1-6 regulerer beregning av frister.

Kort forklart

Husleieloven § 1-6 fastslår at domstolsloven § 146, § 148 og § 149 skal få anvendelse ved beregning av frister etter husleieloven. I disse bestemmelsene i domstolsloven finnes det utførlige regler om hvordan fristen skal beregnes, regler om fristavbrudd og fristforlengelse.

Relevante rettskilder

NOU 1993:4 Lov om husleieavtaler

Ot.prp.nr.82 (1997-1998) Om lov om husleieavtaler (husleieloven)

Lovteksten

§ 1-6. Beregning av frister

Ved beregning av frister etter denne loven gjelder reglene i domstolsloven §§ 146, 148 og 149 tilsvarende.

Kilde

https://lovdata.no/NL/lov/1999-03-26-17/§1-6

lovkommentar