Husleieloven § 1-7

Husleieloven § 1-7 regulerer erstatningsansvar for tap som følge av personskade og for tap som ikke følger av kontraktsbrudd.

Kort forklart

Husleieloven § 1-7 fastslår at tap som følge av skade på person faller utenfor anvendelsesområdet til bestemmelsene om erstatningsansvar i husleieloven. Selv om personskaden kan føres tilbake til et brudd på leiekontrakten, kan ikke erstatningsansvar hjemles i husleielovens regler.

For tap som følge av personskade og tap som ikke er følge av kontraktsbrudd, vil alminnelige erstatningsrettslige regler komme til anvendelse.

Les mer om husleie på Eiendomsrett.no:

https://www.eiendomsrett.no/husleie/

Relevante rettskilder

NOU 1993:4 Lov om husleieavtaler

Ot.prp.nr.82 (1997-1998) Om lov om husleieavtaler (husleieloven)

Lovteksten

§ 1-7. Erstatningsansvar for skade på person m.v.

Tap som følge av skade på person faller utenfor bestemmelsene om erstatningsansvar i loven her. For slikt tap og for tap som ikke er følge av mislighold, gjelder de alminnelige erstatningsregler.

Kilde

https://lovdata.no/NL/lov/1999-03-26-17/§1-7

lovkommentar