Husleieloven § 1-8

Husleieloven § 1-8 inneholder et forbud mot diskriminering.

Kort forklart

Husleieloven § 1-8 forbyr diskriminering ved utleie av husrom. Det skal ikke tas hensyn til kjønn, graviditet, etnisitet, religion, livssyn, funksjonsnedsettelse, seksuell orientering, kjønnsidentitet, kjønnsuttrykk eller alder. Ved diskriminering vil likestillings- og diskrimineringsloven gjelde.

Paragrafen ble tilføyd ved burettslagslova som selv har en nesten identisk regel i § 1-5. Det samme har bustadbyggjelagslova § 1-4 og eierseksjonsloven § 6. Siden den gang har det vært flere ulike lover om diskrimineringsvernet og regelen i husleieloven har også vært endret ved disse nye lover. Husleieloven § 1-8 fikk sin nåværende ordlyd ved likestillings- og diskrimineringsloven som trådte i kraft 1. januar 2018.

Relevante rettskilder

NOU 2000:17 Burettslovene

Lovteksten

§ 1-8. Forbud mot diskriminering

Ved utleie av husrom kan det ikke tas hensyn til kjønn, graviditet, etnisitet, religion, livssyn, funksjonsnedsettelse, seksuell orientering, kjønnsidentitet, kjønnsuttrykk eller alder. Slike omstendigheter kan ikke regnes som saklig grunn til å nekte opptak i husstand, framleie, personskifte eller tillegges vekt ved opphør av leieforholdet. Ved diskriminering gjelder likestillings- og diskrimineringsloven.

Kilde

https://lovdata.no/NL/lov/1999-03-26-17/§1-8

lovkommentar